ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΤΟΜΟΣ 66, Τεύχος 2-3)

ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΤΟΜΟΣ 60, Τεύχος 3)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ου ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-24 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Lectures and Oral Presentations.pdf

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΟΜΑΔΕΣ Α & Β
Posters Groups A-B.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 60 ΤΕΥΧΟΣ 3
ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA_VOLUME 60_ISSUE 3_2015.pdf