Ηθική και δεοντολογία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών

Υποβαλλόμενες εργασίες στις οποίες γίνονται αναφορές για πειράματα με ανθρώπους ασθενείς, θα πρέπει να αναφέρουν ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν σε συνάρτηση με τα ηθικά δεδομένα που απορρέουν από τη τελευταία τροποποίηση της Διακήρυξης του Ελσίνκι. Η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Βιοηθικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. μελέτες παρεμβατικού τύπου, με ασθενείς, μελέτες ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έγκρισης. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών δεν επιτρέπεται. Για τα πειράματα σε ζώα, θα πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι κατά τη διενέργεια των πειραμάτων τηρήθηκαν όλοι οι σχετικοί νόμοι περί φροντίδας των ζώων στα εργαστήρια.

Για θέματα ηθικής και δεοντολογίας επισκεφθείτε επίσης:

  • Declaration of Helsinki, World Medical Association

http://www.wma.net/en/20activities/10ethics/10helsinki/

  • Journal of American Medical Association

(World Medical Association Declaration of Helsinki, Ethical Principles for Medical Research involving human subjects, 2013)

http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1760318

  • International Committee of Medical Journal Editors

http://www.icmje.org/

  • European Commission

(Horizontal legislation for the protection of animals used for scientific purposes)

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm

  • Προεδρικό Διάταγμα 160/1991, ΦΕΚ 64-03.05.1991 «Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου»

Declaration of Authorship

 

Declaration of Competing Interest